Літературно-художній аналіз твору

1. Відомості про автора.

2. Тема та жанр твору.

3. Композиція та сюжет (елементи сюжету: експозиція, зав'язка, розвиток дій, кульмінація, розв'язка).

4. Система образів (головні – другорядні - епізодичні)

4. Аналіз образів:

а) дії та вчинки;

б) риси характеру;

в) портретне зображення;

г) мова героя;

д) авторська характеристика

5. Форми зображення дійсності:

 а) розповідь (від першої особи, авторська);

     Розповідь містить у собі:

- опис: пейзаж, портрет, інтер`єр

- роздум (пряма авторська оцінка того, що відбувається)

- характеристика (опис+роздум)

б)висловлювання персонажів:  діалог,  монолог, полілог

6.  Художні деталі  (зображальні та виражальні подробиці): 

- зовнішні (портретні, пейзажні, речові)

- психологічні (думки, почуття, переживання)

- подробиці (описують предмет з різних сторін)

- символи (мають конкретний і абстрактний плани; містять у собі певне узагальнення, прихований смисл, підтекст)

7. Мова художнього твору

- своєрідність слововживання (активність включення синонімів, антонімів,  омонімів, історизмів, архаїзмів, неологізмів, варваризмів, професіоналізмів);

- прийоми образності: тропи: епітети, метафори, порівняння, алегорія, метонімія, іронія, гіпербола;  фразеологізми, прислів`я, приказки, крилаті слова;  евфонія: асонанс, алітерація;

- синтаксичні фігури:  риторичні питання, вигуки, повтори, антитези, інверсії.

8. Ідея. Задум письменника і його втілення.

9. Власна думка про твір.

Остання зміна: субота, 27 лютий 2016, 00:14