Текст повісті "Альпійська балада"

http://ivankivzosh1.at.ua/katalogfailyv/svitova/7klas/Vasil_Bykov-Alpiyskaya_ballada.pdf#page=60&zoom=auto,-107,676